آموزش راهبری محصولات

آموزش  راهبری محصولات

امروزه در سازمانها بهره گیری از خدمات فناوری اطلاعات مستلزم آگاهی کاربران از نحوه راهبری سامانه های مختلف می باشد. شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان با درک درست این واقعیت، بخشی از فرآیند ارائه راهکارهای جامع زیرساخت ذخیره‌سازی را به آموزش راهبران سیستم اختصاص داده است.  آموزش این شرکت در دو شکل آموزش حین نصب و دوره های آموزشی جداگانه انجام می شود.