طراحی و اجرای زیرساخت شبکه ارتباطی

طراحی و اجرای زیرساخت شبکه ارتباطی

شبکه داخلی ساختمان شاهراه ارتباطی تمامی ذینفعان سیستم‌های جریان ضعیف است. ارتباط کاربران با یکدیگر و مدیریت، کنترل و نظارت بر سیستم‌های جریان ضعیف، همگی از طریق شبکه داخلی ساختمان قابل انجام است. طراحی شبکه داخلی پیرو استانداردهای بین‌المللی و محلی است و با توجه به نیازمندی‌های پایه یک ساختمان و نیازمندی‌های خاص تعریف شده از طرف مدیریت ساختمان انجام می‌پذیرد.

در طراحی زیر ساخت شبکه داخلی می‌توان از فناوری‌های مختلفی چون Ethernet و یا PON متناسب با نیازمندی‌های پروژه استفاده کرد. همچنین فناوری PON در انواع مختلفی چون FTTX , GPON , POL قابل پیاده سازی است.