طراحی و اجرای زیرساخت شبکه داده مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب توسط شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان

شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان عملیات طراحی و اجرای زیرساخت شبکه و مرکز داده شهرک نمایشگاهی شهر آفتاب تهران رابه انجام رسانید.
طراحی و اجرای زیرساخت شبکه داده مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب توسط شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان

شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان عملیات طراحی و اجرای زیرساخت شبکه و مرکز داده شهرک نمایشگاهی شهر آفتاب تهران را شامل بیش از 10000 گره شبکه، 700 کیلومتر کابل‌کشی شبکه و 300 دستگاه تجهیزات فعال شبکه به انجام رسانید. این زیرساخت فراهم‌کننده بستر ارتباطی برای دوربین‌های نظارتی، تراکنش‌های مالی و سامانه‌های مختلف این شهرک می باشد.