مرکز داده پشتیبان دانشگاه تهران افتتاح گردید

مرکز داده پشتیبان دانشگاه تهران افتتاح گردید

با همکاری و تلاش کارشناسان فنی شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان،

طراحی و پیاده سازی Business Continuity and Disaster Recovery زیر ساخت مرکز داده دانشگاه تهران با استفاده از راهکارهای EMC Recoverpoint for Virtual Machines با قابلیت  Point-in-Time Recoveryدر دو مرکز داده دانشگاه تهران به بهره برداری رسید.

لینک خبر در سایت دانشگاه تهران